1.Všeobecné ustanovení Hobbycup 2016

Jedná se o amaterskou soutěž pro širokou veřejnost na uzavřených tratích, kde může být rychlost snížena pomocí zpomalovacích retarderů tvořených kužely nebo pneumatikami.
 
- Závodu se mohou zůčastnit jezdci s platným řidičským oprávněním sk.B (pokud není dohodnuto jinak)
 
- Vozidlo musí být v dobrém technickém stavu aby neohrožovalo ostatní účastníky a nesmí poškozovat nebo znečisťovat  vozovku(provozní kapaliny atd.) nebo jiná zařízení. Pořadatel si vyhrazuje právo  zákazu startu takovému vozidlu při přejímce, nebo v průběhu závodu dojde li ke zjištění takového stavu.
 
- Při samotném závodě lze použít pneu slick. Použití pneu s hroty a nebo sněhových řetězů v zimním období je zakázáno. V případě přejezdů se nedoporučuje užití pneu slick. Pokud nejsou homologovány pro provoz na pozemních komunikacích.
 
- V případě kdy bude stanovena objízdná trsa po veřejných komunikacích v plném silničním provozu, musí být vozidlo opatřeno SPZ nebo RZ a musí odpovídat podmínkám pro provoz na pozemních komunikacích.
 
- Každý účasník závodů hobbycup se zúčastňuje na vlasní nebezpečí a odpovídá za škody způsobené svým vozidlem třetí osobě. Toto stvrzuje odesláním vyplněné elektronické online přihlášky a stvrdí svým podpisem presenční listiny při administrativní přejímce.
 
- Každý účastník závodů hobbycup  se účastní na vlastní odpovědnost. Pořadatel odmítá odpovědnost za škody vzniklé účastí jezdce na škodě jezdcům, pomocnému personálu a třetím osobám.
 
- Před každým závodem bude rozprava z jezdci týkající se upřesnění pravidel ke každému závodu a zůčastnění musí absolvovat tréninkovou jízdu.ˇUčast na rozpravě i tréninkové jízdě je povinná.  Neúčast bude považována za porušení ustanovení a dotyčnému jezdci nebude umožněn start.
 
 - Při administrativní přejímce bude každému jezdci přiděleno startovní číslo v počtu dvou kusů a to je povinnen každý jezdec umístnit na bocích vozidla tak, aby byly vždy čitelné (pořadatel doporučuje zadní boční skla). Pokud se na voze střídají dva jezdci , tak musí být jasné který jezdec právě jede. 
 
- Během tréninku a měřených jízd je jezdec i spolujezdec povinen užít řádně připevněné  současné motoristické přilby a musí být připoután bezpečnostním pásem. Během jízd musí být na voze zavřená okna.
 
 
2. Vypsané skupiny vozidel
 N1 – vozidla s objeme válců do 1400cm3
 N2 – vozidla s objeme válců do 1600cm3
 N3 -  vozidla s objeme válců od 1600cm3 – do 2000 cm3
 N4- vozidla s objemem válců nad 2001 cm3
 N5 –  všechna vozidla s pohonem 4x4
V případě přeplňování je jmenovitý zdvihový objem válců násoben koeficientem x1,7 pro benzínové motory a x1,3 pro naftové motory.
   
 
3. Start do RZ a samotná jízda
- Jezdec je vyzván startérem aby zaujal místo na startovní čáře .Start je pevný z motorem v chodu. Každý jednotlivý jezdec se řídí startovacím zařízením (semaforem). Po rozsvícení zeleného světla se vydá jezdec na trať. 
 
- Cíl je letmý označen kuželi a je měřen fotobuňkou s přesností na 0,1 sek.
 
- Jezdec po projetí fotobuňky spomalí vozidlo a ve vzdálenosti cca 200 m zastaví u označení stop. Toto zastavení je povinné a pokud tak jezdec neučiní bude penalizován 10 s. Úmyslné a opakované neuposlechnutí označení STOP může vést k vyloučení ze soutěže.
 
 
4. Servis a servisní zóna
- Je to prostor určený k odstavení závodních strojů a jejich případným opravám a přípravám k další jízdě. V tomto prostoru je rychlost omezena na max. 30 km/hod. ˇUmyslné porušení tohoto ustanovení může vést k vyloučení ze soutěže.
 
 
5. Výsledky a penalizace
- Všechny dosažené časy se sčítají a po započtení penalizací bude vyhodnocen vítěz s nejlepším časem. Výsledky budou zveřejňovány v průběhu jednotlivých jízd na vývěsné tabuli. Trať je vytýčena kuželi nebo pneumatikami  a může být i spomalena retardéry .Při nesprávném projetí, nebo při posunutí kuželů nebo pneumatik bude jezdec penalizován přičtením trestných vteřin k výslednému času.
   -posunutí kužele nebo pneumatiky z vyznačeného prostoru   2 s.
   - nesprávné projetí (minutí) retardéru                                       10 s
   -nezastavení před označením STOP                                            10 s
   -předčasný start                                                                              10 s
 
 
6. Vyhlášení výsledků a ceny
Vyhlášení výsledků proběhne v sevisní zóně cca 20 min po ukončení poslední měřené jízdy. Oceněni budou první tři jezdci v každé skupině poháry popř. dalšími upomínkovými předměty.